Sikkerhetsrådgiver

For å være sikkerhetsrådgiver må vedkommende ha gyldig sertifikat

Virksomheter som fyller pakker, laster, sender, transporterer, losser eller mottar farlig gods skal ha sikkerhetsrådgiver

Sikkerhetsrådgiveren legger til rette for og kontrollerer at virksomhetens aktiviteter med farlig gods foregår på en sikker måte

En velfungerende sikkerhetsrådgiver hjelper virksomheten til å redusere risiko for uhell, ulykker og utilsiktede hendelser ved transport av farlig gods

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

En sikkerhetsrådgiver har konkrete oppgaver innen forebyggende sikkerhetsarbeid i forbindelse med håndtering av farlig gods. Med riktig kompetanse kan i utgangspunktet hvem som helst i virksomheten være en sikkerhetsrådgiver, eller man kan leie inn tjenesten.

Sikkerhetsrådgiveren skal ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen og ha gyldig kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver

Oppgavene skal tilpasses den enkelte virksomhet. Det forebyggende sikkerhetsarbeidet skal settes i system på en måte som gagner sikkerheten i den aktuelle virksomheten. De fleste oppgavene som sikkerhetsrådgiveren skal ivareta bør være kjent fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som også gjelder ved transport av farlig gods.

Disse bestemmelsene kan man si presiserer krav som allerede fremgår av internkontrollforskriften, men går noe lenger ved at det kreves utpeking av en bestemt person som skal koordinere oppgavene.

Tilsyn og kontroll

Det føres tilsyn av DSB med virksomheter som skal ha sikkerhetsrådgiver i forbindelse med håndtering av farlig gods. Der legges det vekt på hvordan sikkerhetsrådgiverfunksjonen administreres og praktiseres.


Enhver virksomhet som driver med håndtering av farlig gods, skal overholde og dokumentere de aktuelle bestemmelser. Dette uavhengig av kravet om sikkerhetsrådgiver. Tilsynet tilpasses den enkelte virksomhet, slik at tema ved tilsyn vil variere ved de forskjellige virksomhetene. 

Noen tema er imidlertid alltid aktuelle:

Eksempler på farlig gods

batterier

rengjøringsmidler

etsende væsker

Maling

olje

drivstoff

radioaktivt materiale

ulike kjemikalier

Farlig gods er gods som medfører risiko for skade på helse, miljø og materielle verdier. Alle som har arbeidsoppgaver knyttet til håndtering av farlig gods, må ha sikkerhetsopplæring. For eksempel risiko og håndtering av avvik. Dette kan være knyttet til bedriftens sikringsplaner og den enkelte medarbeiders oppgaver og ansvar. Sikkerhetsopplæring skal også dokumenteres.

farlig gods inndelt i fareklasser

Med blant annet godkjente sikkerhetsrådgivere og samarbeid med godkjente kursholdere innen ADR-opplæring for sjåfører, kan vi tilby tjenester tilpasset dere.

Alle bedrifter er ulike og vi legger stor vekt på å finne en løsning som passer for akkurat deres behov. Kontakt oss for en hyggelig prat om sikkerhet!